نرم افزار پروسیجرهای پزشکی یک کلیک

آرتروسنتز مچ دست

دو لندمارک آناتولیک برای انجام آرتروسنتز مچ دست
1- لیستر توبرکل که در انتهای استخوان رادیوس قرار دارد
2- انفیه دان تشریحی Anatomic Snuffbox : فرورفتگی مثلثی شکل مابین تاندون EPL (extensor pollicis longus) و تاندون EPB (extensor pollicis brevis)
محل ورود سوزن برای آرتروسنتز درست در خارج انفیه دان تشریحی و دیستال رادیوس می باشد
ضدعفونی کردن و بی حسی موضعی
با یک نیدل شماره 22 درست در موقعیت خارج انفیه دان تشریحی و دیستال رادیوس اقدام به کشیدن مایع مفصلی مچ می کنیم