نرم افزار صداهای قلبی و ریوی یک کلیک
 صداهای قلبی و ریوی نسخه کامل (ورژن ۱.۴) دانلود از کافه بازار

 صداهای قلبی و ریوی نسخه رایگان (ورژن ۱.۵) دانلود مستقیم

این مجموعه شامل ٥٠ صدا و سوفل قلبی و ٢٠ صدای ریوی می باشد که اکثراً صداهای قلبی و ریوی ضبط شده بیماران بوده و در موارد کمی از صداهای شبیه سازی شده استفاده شده است.
ما در این مجموعه از فونوکاردیوگرام (phonocardiogram) استفاده کرده ایم تا به درک بهتر زمان وقوع اجزاء مختلف صداهای قلبی کمک کنیم و در مورد صداهای ریوی از waveform به این منظور استفاده کرده ایم. علاوه بر این در هر مورد توضیحات مختصری درباره صداها و علت ایجاد آن در بیماریهای مختلف داده شده است. همچنین وضعیت قرارگیری بیمار برای سمع بهتر هر صدا و کانون سمع صدا هم مشخص گردیده است.

ویژگی ها:
• فونوکاردیوگرام
• صداهای با کیفیت بالا
• بهترین کانون سمع هر صدا
• توضیحات متنی در مورد هر صدا
• تعیین قطعه بل یا دیافراگم برای هر صدا
• بهترین پوزیشن بیمار برای سمع هر صدا

آموزش ها:
• آموزش کانون های سمع صداهای قلبی و ریوی
• آموزش نکات کاربردی در سمع صداهای قلبی و ریوی
• آموزش ویژگی های صدا شامل، زیر و بمی صدا (Pitch)، شکل صدا (Shape) و تن صدا (Tonal Quality)

لیست صداها و سوفلهای قلبی موجود در نرم افزار:
"صدای اول و دوم نرمال و تفکیک نشده"
"صدای اول قلبی - تفکیک حداقلی"
"صدای دوم قلبی – تفکیک فیزیولوژیک"
"صدای سوم قلبی – فیزیولوژیک"
"سوفل بی گناه"
"ورزش - ضربان 120 در دقیقه"
"صدای اول قلبی – بلند"
"صدای اول قلبی - تفکیک واضح"
"صدای اول قلبی – ضعیف شده"
"صدای چهارم بعلاوه صدای اول قلبی"
"صدای اول بعلاوه کلیک تخلیه ای آئورت"
"صدای دوم با تفکیک پایا"
"صدای دوم با تفکیک ثابت"
"صدای دوم: تفکیک ثابت، جزء آئورتی تشدید شده"
"صدای دوم: تفکیک ثابت، جزء آئورتی کاهش یافته"
"صدای دوم و کلیک انتهای سیستولیک"
"صدای دوم و صدای تلپ تومور"
"صدای باز شدن دریچه و صدای دوم"
"صدای سوم قلبی"
"صدای چهارم قلبی"
"صدای سوم و چهارم قلب"
"ریتم چهار نعل مجموع با ضربان 120 در دقیقه"
"اسکلروز آئورت - سوفل موزیکال"
"تنگی خفیف دریچه آئورت"
"تنگی شدید دریچه آئورت"
"رگورژیتاسیون میترال"
"پرولاپس دریچه میترال"
"کاردیومیوپاتی هایپرتروفیک"
"رگورژیتاسیون خفیف آئورت"
"رگورژیتاسیون خفیف ریوی"
"تنگی خفیف دریچه میترال"
"تنگی متوسط دریچه میترال"
"تنگی شدید دریچه میترال"
"تنگی متوسط دریچه سه لتی"
"رگورژیتاسیون شدید میترال"
"رگورژیتاسیون شدید دریچه سه لتی"
"تنگی شدید و رگورژیتاسیون خفیف میترال"
"تنگی متوسط و رگورژیتاسیون خفیف آئورت"
"رگورژیتاسیون میترال و رگورژیتاسیون آئورت"
"پریکاردیت حاد"
"کوآرکتاسیون آئورت"
"مجرای شریانی باز"
"نقص دیواره دهلیزی"
"نقص دیواره بین بطنی"
"تترالوژی فالو"
"آنومالی ابشتین"
"دیسپلازی آرﯾﺘﻤﻮژﻧﯿﮏ ﺑﻄﻦ راﺳﺖ"
"میوکاردیت"
"کوموشیو کوردیس"
"بروئی کاروتید"

لیست صداهای ریوی موجود در نرم افزار:
"وزیکولار – طبیعی"
"کراکل ظریف - رال"
"کراکل خشن - رال"
"ویز"
"رونکای – ویزهای بم"
"برونشیال"
"پلورال راب"
"برونکو وزیکولار"
"وزیکولار – کاهش یافته"
"برونکوفونی – سالم"
"برونکوفونی - غیر طبیعی"
"اگوفونی – e"
"اگوفونی – a"
"نجوای طبیعی ریه"
"نجوای غیر طبیعی ریه"
"ویز – منوفونیک"
"ویز – پلی فونیک"
"کراکل ابتدای دم - رال"
"کراکل انتهای دمی - رال"
"استریدور"
 • نرم افزارهای آموزشی پزشکی یک کلیک / صداهای قلبی و ریوی
  این مجموعه شامل ٥٠ صدا و سوفل قلبی و ٢٠ صدای ریوی می باشد.
  +50
  صدا و سوفل قلبی
  20
  صدای ریوی
gantry-media://cards/1a.jpg
gantry-media://cards/6aaa.png
gantry-media://cards/7aa.jpg
نرم افزار صداهای قلبی و ریوی
۵۰ صدای قلبی
۲۰ صدای ریوی