نرم افزار پروسیجرهای پزشکی یک کلیک

کانولاسیون وریدی

کانولاسیون وریدی

آماده سازی
سرنگ و بطری های خون
تورنیکه
ضدعفونی کردن
جاگذاری
سطح خون در محفظه کانولا
اولین بازگشت خون
به جلو راندن
دومین بازگشت خون
به جلو راندن کامل کانولا
اطمینان از جریان و باز بودن کانولا
پانسمان
ثبت در پرونده
کلید موفقیت، آماده سازی مناسب است
لوازم مورد نیاز: تورنیکه، وسایل ضدعفونی کردن، سرنگ و سرسوزن، نرمال سالین، ست سرم، کاتتر با سایز مناسب
ظروف جمع آوری نمونه خون اگر نیاز به خونگیری هست
لوازم پانسمان، پنبه و نوار چسب
سالین را داخل سرنگ کشیده و داخل ست سرم مقداری سالین تزریق می شود
تا جایی که داخل آن حباب هوا باقی نماند
آماده سازی ظروف جمع آوری نمونه خون
نوشتن تاریخ و ساعت روی پانسمان
شرح نحوه انجام پروسیجر برای بیمار و کسب رضایت بیمار
قرار دادن بازوی بیمار در پوزیشن مناسب
بستن تورنیکه در فاصله 8 الی 12 سانتی متری بالاتر از محل موردنظر
تورنیکه باید طوری گره زده شود که به راحتی باز شود
انتخاب رگ مناسب، رگ باید بزرگ و تا حد امکان مستقیم باشد
مچ خم شده و پوست را کشیده تا رگ کاملاً برجسته شود
نقطه ورود مناسب انتخاب می شود
در صورت امکان نقطه ورود جایی باشد تا طول کانولا به مفصل نرسد
کانولا را از قسمت بال ها بین انگشت اشاره و انگشت میانی محکم نگه داشته و انگشت شست در پشت کانولا قرار می گیرد تا سوزن را کنترل کند
ضدعفونی کردن موضع
نوک کانولا را با یک زاویه حاده وارد کرده و چند میلی متر به جلو می بریم
پوست را محکم نگه دارید تا رگ برجسته شود
کانولا را به آرامی جلو ببرید
دوباره کلوزآپ را ببینید
قبل از ورود سوزن به بیمار هشدار داده می شود
مشاهده اولین بازگشت خون به محفظه کانولا
کشش پوست را حفظ کنید
مشاهده دومین بازگشت خون در طول لوله در حالیکه کاتتر به جلو برده می شود
اگر نیازی به گرفتن نمونه خون نباشد، در این مرحله تورنیکه باز می شود
کاتتر را با فشار انگشت مسدود کرده و نیدل به طور کامل خارج می شود
در صورت نیاز به تهیه نمونه خون، ورید را با انگشت میانی مسدود کرده و کانولا را با انگشت شست یا اشاره ثابت در جای خود نگه دارید
سرنگ را متصل کرده و نمونه خون گرفته می شود. در این حالت از ثابت بودن کانولا در جای خود اطمینان حاصل کنید
خون را به آرامی آسپیره کنید. تورنیکه را باز کنید
مجدداً مسیر کاتتر را با انگشت مسدود کرده و ست سرم را متصل کنید
به آرامی تزریق کنید. از عدم تورم و درد در اطراف محل کاتتر اطمینان حاصل کنید
حالا کانولا را در محل خود با استفاده از نوار چسب بر روی قسمت بال ها فیکس کنید
مطمئن شوید که دید قسمت ورودی کانولا را مسدود نمی کنید
پانسمان را روی ناحیه قرار دهید و مطمئن شوید که قسمت ورودی کانولا از طریق بخش شفاف پانسمان قابل دید باشد
حتماً تاریخ و ساعت را روی لیبل یادداشت کنید
در نهایت قسمت انتهایی ست سرم را در محل خود سفت کنید
دست ها را شسته، از بیمار تشکر کنید و پروسیجر را در پرونده بیمار ثبت نمائید